March 10th, 2006

logo

Етти ракамининг хосияти


Кадим замонлардан бери етти раками алохида ахамиятга эгадир. Илохий китобларда хар бир кишининг яхшилиги хам, ёмонлиги хам етти пуштига боради дейилган.


Халкимизда “Етти пуштингни билмабсан, дунёга келмабсан”, “Етти бобони билган эр, етти юрт гамини ер” каби маколлар асрлардан бери яшаб келади.


Бир отадан бошланган фарзандлар еттинчи авлодгача кариндош саналади. Булар: ота-она, фарзандлар, невара, чевара, эвара, дубора, новора. Етти авлод шажарасига кўра етти авлоддан сўнггиси , яъни саккизинчи бегона хисобланади. Хаётимизда еттига “етти ёт бегона” деган ибора хам шундан келиб чиккан.


    Еттиликнинг тарихий асослари нимадан иборат? Нега энди олти ёки саккиз эмас, айнан етти ишлатилади?


   

Collapse )